20240219_171944

JEG ER IKKE EN ROBOT – GARANTERT?

Du har sikkert opplevd det, du også.

Jeg er ikke en robot

– eg blir møtt med denne påstanden av og til når eg loggar meg inn på sosiale media og kvar gong eg vil logge meg inn på mine eigne nettsider. Og så må eg gjere påstanden til min eigen og stadfeste (på ære og samvit) at den er sann.

Tidvis blir eg ikkje trudd med ein gong og må bevise det, t.d. ved å klikke på ruter med bilde av syklar eller trafikklys. Alltid med ei viss angst for konsekvensane ved å svare feil eller bli avslørt.

I dag måtte eg finne ei padde som stod rette vegen. Det gjekk for så vidt godt, eg blei verifisert og attestert: 

«Du er et menneske. Du kan nå utføre dine handlinger.»

Og det vil eg så gjerne, gå ut i verda og utføre mine handlingar. Som menneske.

 

Autopilot

Men av og til kjem tvilen snikande. Er det verkeleg slik? Er eg eit menneske, ikkje berre ein maskin som er tilbakestilt til fabrikkinnstillingane?

Kor stor del av dagen går eg på autopilot, på cruise control, i mitt faste mønster?

Kor ofte opplever eg dagen som ny og er i stand til å sanse, la meg overraske, være nyfiken, gripe augeblikket som nytt og urørt, annleis enn alt som har vore før?

Ein produsent av romduft reklamerer no for ein duftdispenser som sender ut tre ulike dufter kvar dag. Dette fordi vi blir «blinde» på duft, vi venner oss til den, noko som sjølvsagt kan være ein fordel når noko luktar vondt, men som også hindrar oss i å vere intens til stade i sansane våre.

Tilvenning

Vi venner oss til det meste, både det gode og det mindre gode. Og det kan bidra til å gjere dagane våre grå og like.

Truleg er dette ein biologisk overlevingsmekanisme. Menneske – og andre dyr – er flinke med tilvenning, med å tilpasse oss endra forhold. Vi kan venne oss til einsemd, smerter, ufridom, svolt og krig når det varer over ei viss tid.

For å skjerpe sansane og styrke opplevinga, vi kan kalle det vitalisering eller å fremje ei kjensle av å være i live, noko m.a. Joseph Campbell («Helten med tusen ansikter») meiner er endå viktigare for livskvalitet enn å skape meining, må vi altså bryte mønster, bryte opp og ut av vanen.

Etter mange år i millionbyen Berlin med tett trafikk både natt og dag flytta eg til ei bygd med nokre hundre innbyggarar. I Berlin sov eg godt med opne vindauga ut mot sommar- og vinternetter. Her vaknar eg av den eine bilen som ein sjeldan gong køyrer forbi nede på vegen midt på natta.

Høgdepunktet

Forskarar har vist at høgdepunktet på ein velværeferie kjem ca. etter 48 timar, deretter går det på ned. Lykkeforskning har vist at gleda over ein ny bil varer eit par veker, deretter går det på ned.

Du kan bu på verdas finaste plass, men likevel må du reise bort for å oppleve vakker natur.

Som coach arbeider eg med å hjelpe folk å bryte uheldige mønster, mønster som ikkje fungerer optimalt, som hemmar og hindrar utvikling og personleg vekst.

Mønster som du ein morgon vaknar opp til og kjenner at du er bitter, fordi så mange år har gått, fordi så mange år har vorte kasta bort på grått og meiningslaust. Du «er ikke en maskin», men du har levd som ei.

⚠⚠⚠

Men her må vi opp med en varseltrekant!

⚠⚠⚠

Om det er slik at høgdepunktet nås etter rundt 48 timar og det deretter går på ned, då vil ubehaget kanskje kome forsterka tilbake når du bryt med eit mønster og ikkje klarer å etablere eit som er godt i staden.

Si opp oftere

Dersom du t.d. er utilfreds med sjefen din eller med organisasjonen din, med dei systema som bremsar og innsnevrar deg, og du vel å lytte til Petter Stordalen som seier: «Si opp oftere (vi modige klarer alt)», kva då om du får ein ny sjef og nye system som er like meiningslause og inkompetente som dei du forlet?

Slå opp oftere

Eller om du er utilfreds med ektefellen din (som jo i verste fall kan vere synonymt med sjefen, ikkje sant) og lengtar mot ny forelsking og ny hormonboost, og du vel å lytte til ei røyst som seier «Slå opp oftere (just do it)». Då er det sjølvsagt ein viss risiko for at du får eit troll til kjerring eller gut til mann, bonusbarn og bonus-svigerforeldre.

Når du bryt opp, opplever du gleda over friske sanseopplevingar, men du opplever også frustrasjonen og ubehaget som ny.

Jaget etter nå

Men den største risikoen med denne logikken, med jakta på nye, vitaliserande opplevingar er kanskje at det kan bli vanskeleg å finne stabile prosjekt og stabile relasjonar som varer over tid og gjer livet føreseieleg, som gir pusterom og ro.

I staden for å kvile i opplevinga av nået, blir livet eit heseblesande jag etter nå.

I prinsippet er vi midt inne i motsetnaden mellom Konfutse og Laozi, mellom å søke vegen til det gode liv, eller lykke, i gode ritual, rette relasjonar, innøvde vanar, ved å gjere dei rette tinga om att og om att, og å søke den vegen gjennom kontemplasjon og ekstase, ved å vere open og gripe augeblikket då det nye syner seg.

Ja takk, begge deler

Så dersom vektskåla vippar over mot Laozi, treng vi kanskje også grep for å finne balanse, for å kunne leve godt i kvardagen òg, i vårt vande mønster, på autopilot i vår eiga komfortsone, til forveksling lik, men «ikke en robot».

Ja takk, begge deler. Oppmerksamt nærvær i ei verd som endrar seg frå sekund til sekund og noko heile tida er nytt. Aksept for det som gir ubehag og jubel over det som er vakkert.

Hugs at vi kan sjå tilbake på ting vi har opplevd, og vi kan sjå fram mot ting vi vil oppleve (førestille oss), men opplevelsen er alltid no.

Aksept

Aksept for det som gir ubehag betyr altså ikkje at vi ikkje kan og skal endre det. Det betyr at ubehaget finst i det flyktige augeblikket vi kallar no.

Når du kjenner ubehag, som når du kjenner glede og jubel, veit du at du er eit menneske som kan gå ut og gjere dine handlingar.

Du er ikke en robot. Garantert!

Don’t be a frog –

meld deg på til høstens NLP Practitioner, ABNLP

 

COACHING OG ENDRING

COACHING OG ENDRING

Hvor stort er ditt behov for endring?

Er coaching og endring et tema for deg? Kanskje vil du ikke at noe skal endre seg i det hele tatt? Du syns kanskje at det er mer enn nok allerede: Verdensordning, klima, ny teknologi, nye systemer, omstillinger, omorganiseringer, sommertid, vintertid. Mas, mas, mas – aldri fred å få!

Ingenting blir som det var, og ingenting ser kanskje ut til å bli som det skulle være.

Og du selv? Hvorfor skal du endre deg? Hvem er det som sier det? Er du ikke god nok som du er?

HVORFOR COACHING OG ENDRING?

For en del år tilbake ble coaching anklaget for å legge endringspress på folk. Coaching var en disiplin, ble det sagt, som insinuerte at det er feil på folk flest, at coachene kommer med et budskap om at du trenger forbedring.

Men endring har lite med feil å gjøre. Alt er i endring hele tiden. Du endrer deg om du vil eller ikke. Du trenger ikke en coach til det.

BIDRAGET

Det coaching kan bidra med, er hjelp til blant annet:

 • å styre endringen i en retning som du ønsker
 • å sette meningsfulle mål og finne veier for å nå dem
 • å skille mellom forhold og endringer som du kan påvirke og slike som ligger utenfor din kontroll
 • å stå i og takle endringer som påvirker deg, privat eller på jobb
 • å frigjøre potensial slik at du kan utvikle nye sider ved deg selv og blomstre
 • å bli bevisst og tydelig i dine ulike roller og i stand til å kommunisere det
 • å prestere på en måte som er økologisk, dvs. passer inn i helheten

En coach kan være din heiagjeng og din sparringspartner, en som ser og hører deg, men også en som utfordrer deg og konklusjonene dine.

UTBEDRING AV FEIL

Men en coach vil aldri utbedre dine feil eller skape deg om til et bedre menneske. Den jobben får du ta sjøl!

Og igjen: Hvorfor bry seg? Hvorfor kan du ikke være som du er, la ting rulle og gå, leve i nuet og stort sett gi F?

Fordi det ikke dekker dine behov. Fordi det ikke gjør deg lykkelig. Fordi det ikke gjør deg stolt.

BEHOVENE

Alle mennesker har behov for å

 • kunne styre sitt eget liv, ta grep, være selvstendige i sine valg
 • mestre, være flinke til det de gjør, lykkes
 • etablere gode relasjoner til andre mennesker og dyr (vi er flokkdyr, alene går vi lett til grunne)

Styrt endring er utvikling – personlig utvikling, lederutvikling, organisasjonsutvikling.

KONSEKVENSENE

Hvis du ikke er i utvikling, stagnerer du. Verden distanserer deg.

Som forelder taper du kontakten med dine barns virkelighet.

Som fotballtrener blir du kanskje en legende, men ubrukelig

Som leder en hindring og bremse.

Det styrte nye er ikke nødvendigvis bedre enn det gamle. Det er annerledes. Og det er bedre. For alt rundt har endret seg. Paradokset er at du vil være helt annerledes om du ikke blir annerledes.

HARLEY ELLER KAJAKK?

Hvis du forsømmer styrt endring, er sjansen stor for at du en morgen våkner opp etter en urolig drøm og spør deg selv: Hvor har jeg vært? Hva har jeg gjort? Hvordan kunne jeg kaste bort alle disse årene?

Det kalles midtlivskrise, og den blir bitrere jo senere i livet den inntreffer.

Trøsten er at du da alltids kan kjøpe deg en Harley eller en kajakk, du kan skille deg og finne en yngre kjæreste, eller du kan begynne å spille golf. Og så er utviklingen på en måte i gang igjen.

Hvis du syns at det blir litt vel mye klisjé, kan det være en idé å kontakte en dyktig coach. Dersom dere da får til et fruktbart samarbeid – som er helt avgjørende for at en coachingprosess skal bli vellykket – kan du så dykke ned i det som virkelig vil gi livet ditt kvalitet for å hente opp skattene som ligger der – for å snakke litt i bilder.

En dyktig coach vil da også hjelpe deg å huske at perler, diamanter og mye annet av det som er vakkert, oppstår gjennom sår, smerte og høyt press.

EN DYKTIG COACH

En dyktig coach vil ikke motivere deg og inspirere deg gjennom sine erfaringer, men gjennom en bevisstgjøring av dine erfaringer.

Eller som Bob Dylan sa det: Whatever colors you have in your mind, I’ll show them to you and you’ll see them shine!

Som du ser har tida gått forbi meg også. Jeg henger fortsatt fast i et musikkbilde fra 60-/70-åra.

Fortsatt god sommer!

PS
Her finner du informasjon om vår tre trinns utdanning i NLP og coaching:

NLP Practitioner

NLP Master Practitioner

Integrativ coaching

 

Kanskje du også vil være en som bidrar med coaching og endring?

 

GJØR DET SYNLIG – digital coaching med figurer

GJØR DET SYNLIG – digital coaching med figurer

3 timers webinar 8. juni 2023   kl.18.00 – 21.00

Pris:

DNCF-medlemmer 490,00

Andre: 620,00

 

Vil du utvikle din metodekompetanse innen coaching på nett?

Vi gir deg en praktisk innføring i nettbasert systemisk coaching – med brett og figurer – og viser deg hvordan du kan bruke et konkret, interaktivt verktøy når du coacher eller fører samtaler digitalt på Teams eller Zoom.

Formål: Presentasjon av og innføring i nettbasert systemisk coaching med oppstilling av figurer på brett

 • bli kjent med et effektivt coachingverktøy og bruken av det
 • praktisk demonstrasjon
 • mulighet for å teste og prøve seg fram selv

 

DIGITAL COACHING MED FIGURER

Hvem passer kurset for:

 • ferdig utdannede coacher eller coacher under utdanning

 

Beskrivelse:  

Er du en av dem som har flyttet en del eller hele din coachingpraksis eller andre samtaler fra et fysisk til et digitalt møterom?

Da har du kanskje merket savnet av å ha konkrete, interaktive verktøy til rådighet, verktøy som gjør at coachingtimen ikke reduseres til en ren samtale?

I løpet av dette 3-timers kurset vil vi gjøre deg kjent med et verktøy som skaper dynamikk i den digitale timen. Du vil få oppleve et verktøy og en tilnærming som åpner opp for visualisering og oversikt, kundens kreative og «lekende» medvirkning i prosessen.

Det digitale brettet med figurene blir så konkret og håndfast som det er mulig å få til i nettbaserte møter. Du vil oppleve en teknikk som er avansert, men samtidig intuitiv og enkel å bruke.

Og som gir deg ny fleksibilitet og nye innfallsvinkler til alle mulige tema og problemstillinger som måtte dukke opp i en coachingprosess.

Du vil kunne tilby en arbeidsmåte som gir din kunde oversikt og avstand til det som er tungt å bearbeide, og glede over nye innsikter.

Arbeidet med systembrett og figurer er basert på en systemisk tilnærming. Men du kan ha stort utbytte av det når du kombinerer det med din egen coachingkompetanse, selv om du ikke har dyptgående kjennskap til eller utdanning innen systemisk teori og praksis.

Webinaret vil gi:

 • En kort grunnleggende innføring i systemisk coaching med brett og figurer
 • Forståelse av effekt og virkemåte gjennom en live demonstrasjon
 • Impulser til hvordan du selv kan arbeide med brettet gjennom anledning til å teste det ut i praksis

Kursholdere:

Vebjørn Rusten

Jan Otto Hovda

Påmeldingsfrist: 25. mai 202

DIN INDRE KRITIKER – VENN ELLER FIENDE?

DIN INDRE KRITIKER – VENN ELLER FIENDE?

Hvem snakker du med når du snakker med deg selv?

Snakker du i det hele tatt? Eller tar du bare imot?

Jeg sitter her midt i påsken og skriver denne teksten som jeg håper at du vil lese. Inne i hodet mitt kverner en stemme. Den sier: «Nå er du feig igjen – og opportunistisk. Du sier at nynorsk er en del av din identitet, språk er identitetsbyggende. Og så skriver du på bokmål, bare fordi du vet at om du skriver «indre kritikar» så kan du glemme alle algoritmer, ingen søker på det, du vil ikke bli lest, du vil ikke bli likt, kanskje vil du bli hatet, og du er for svak til å stå i det. Din korrupte svekling! Osv., bla, bla, bla.»

Hva kan jeg svare på slikt? Hver gang jeg prøver, runger det tilbake: «Løgn, løgn, løgn!»

Selvbildet mitt daler. Selvfølelsen lander i kjelleren.

Min indre kritiker har overtaket, og jeg vet med hele meg at hen har rett.

Indre dialog

Selvsnakk kalles ofte indre dialog. Dialog betyr «gjennom samtale» og forutsetter minst to samtalepartnere. Men av og til har denne samtalen mer preg av å være en «monolog», enetale. (Og i det jeg skriver dette, roper stemmen triumferende: «Ha, det er det jeg sier! Du er for svak til å ta igjen!»)

KJÆRT BARN HAR MANGE NAVN

Det er som med skigarden: Du har en du også – alle har. Men til forskjell fra skigarden varer din indre kritiker evig. Du blir ikke kvitt den. Hen er et medlem av ditt indre team og har absolutt oppsigelsesvern.

Vi må altså alle finne gode måter å håndtere denne indre stemmen på, lære oss å leve med den, og kanskje også lære oss å lære av den.

Og da kan et sted å begynne være selve tituleringen. Hva skal vi døpe hen?

Sabotøren, Styggen på ryggen, Jævelen, Gremlin?

Nomen est omen. Navnet forplikter. Alle må prøve å leve opp til sitt navn.

Dersom du kaller din indre kritiker for Sabotøren, legger du til rette for at hen blir nettopp det. Og i verste fall er du hele tiden på leting etter det som bekrefter at hen er det.

Gullungen

Hva ville være annerledes om du f.eks. kaller hen Sukkerklumpen eller Gullungen?

Eller blir det for barnlig, er din indre kritiker heller eldre enn yngre enn deg selv? Kanskje en del av ditt «foreldre jeg», en del av Loven?

Eller er hen en av din «peer group»? En du har vokst opp sammen med og gjort felles erfaringer med? En på ditt nivå?

Hva kaller du hen da?

Stemmen i hodet mitt, som jeg siterte ovenfor, kaller jeg Vestlandsfanden. Vi kan ha en røff tone oss imellom av og til, men stort sett er vi livets glade gutter og gode venner. Ofte er det oss mot røkla.

RELASJONEN

Navnet har selvsagt også noe med relasjonen å gjøre. Hvis du f.eks. kaller et annet menneske for idiot, så legger du visse føringer for hvilket forhold dere skal ha til hverandre.

Skal din indre kritiker være venn eller fiende? Det må dere kanskje finne fram til i fellesskap, gjennom samtale, dialog.

Husk:

En god venn sier fra når du gjør noe som ikke er i orden.

En god venn setter grenser, men på omtenksomt vis.

En god venn støtter deg, forsvarer deg og holder med deg når du står alene imot mange.

En god venn ser deg og lytter.

Og relasjonen er alltid gjensidig. Samtidig vet vi at vi ikke så lett får gjort noe med andre, så det kan lønne seg å starte med seg selv.

Og hvem er du i dette bildet? Ja, for vi har snakket i bilder nå. Så det er bare å fortsette fargeleggingen.

Lykke til!

 

Hvis du trenger flere impulser til å få i gang en konstruktiv samtale med din indre kritiker, kan du jo komme på vår gratis workshop i Bergen 20. april. Det kan bli både morsomt og lærerikt.

www.alreit.no/workshop2004

 

Kitsugi - reparasjon eller livskunst

KINTSUGI – reparasjon eller livskunst?

Kitsugi - reparasjon eller livskunst

KINTSUGI – reparasjon eller livskunst?

JAKTA PÅ EDELMETALLET – GULLGRAVAR ELLER ALKYMIST?

Nok eitt år er i gang, nok eitt er forbi – i eit privilegert liv, i eit velståande land.

Morgonen er mørk, og eg sit og tenker tilbake på ein av dei første ferieturane eg hadde i lag med min noverande familie, til ei hytte ved ein norsk fjord – fjell, sjø og, sjølvsagt, plenty med regn.

Då det var over og vi skulle levere nøkkelen, spurte ikkje vertinna om vi hadde hatt det fint. Ho flirte og spurte: Kva har de øydelagt?

Ein spøk – ja visst. Men noko kan fort gå i knas. Ein del av spora vi etterlet oss, er skåra etter det som har gått sundt. Ein del av dei spora livet etterlet i oss, er skåra etter det som har gått sundt – skår i gleda, sår i sinnet.

Når ein kjem litt opp i åra, kan det bli ein del å flikke på.

KINTSUGI

Sprekken

Mange skriv fint og godt om sprekken der lyset kjem inn, eller om japansk reparasjonskunst, kintsugi, der brotne kar og krukker limast saman att med gull og får høgare verdi enn då dei var heile.

Dette er sterk metaforbruk og sterk symbolikk, til trøyst og til å halde motet oppe og gå vidare.

Dei såra du har fått, det vonde du har opplevd, gjer deg til den du er, gjer deg verdifull – når du limer bitane saman med gull.

KARLSONS LIM

Reparatørane

Og alle i min alder veit at to reparatørar er betre enn ingen reparatørar, at livet heng i ein tynn tråd, og at mykje kan rakne.

Der eg vaks opp gjekk det ikkje så mykje i gull. Vi brukte vel helst Karlsons lim når ein hank var broten av og kjørel skulle vølast. Ikkje hadde kara og koppane så høg verdi heller, verken før eller etterpå. Nytteverdien stod høgare enn den estetiske.

POMPEL OG PILT

Som coach har eg heller ikkje rolla som verken Pompel eller Pilt,  sjølv om eg kjenner nok av folk som meiner at NLP er healing. Reparasjonane kan ein coach kanskje med fordel overlate til andre, t.d. legar, psykologar eller psykiatrar. Coachen si oppgåve er (etter mi meining) meir å rette blikket opp og fram for å finne gode løysingar, gode strategiar, gode og fremjande handle- og tankemønster, men òg å bidra til sjølvinnsikt, sjølvbilde, tiltru og motivasjon.

Når blikket vender bakover, er det for å hente opp og fram ressursar i form av erfaringar og tileigna kompetanse. Kva har du fått til? Kva har du vore igjennom? Kva har du lært?

I ein slik prosess er det fort gjort å støyte borti skåra. Mange som er kritiske til coaching og coachar, meiner og at faren er stor for å skjære seg på dei, rippe opp att sår som ein har brukt så lang tid og så mykje krefter på å dekke til.

KOR ER GULLET?

Gull

Og kor er gullet? Det er ikkje sikkert at det ligg oppe i dagen. Det kan vere vanskeleg å få auge på. Eller det kan koste for mykje, gruva ser ikkje ut til å vere drivverdig. Kanskje verkar det lettare å ty til Karlsons lim, klistre saman bitane, stå i det, ta det som det er, halde ut.

Ikkje til å kimse av det. Det ligg høg kompetanse i å tole mykje av det eit liv har å by på.

Likevel: Ingenting er så galt at det ikkje er godt for noko!

For meg har NLP alltid hatt, og har framleis, to sider:

Den eine sida er stråleglanssida, den som blendar, persondyrkinga og dyrkinga av individuell suksess, jakta etter einaren og etter å verte einaren. I verste fall: We’re only in it for the money eller dyrking av eigen narsissisme.

Den andre sida er gullgravarsida. Tanken at all erfaring kan gjerast om til god erfaring. Sjølv våre verste feilgrep og våre dårlegaste avgjerder kan vere kjelde til utvikling og vekst.

LIVSKUNST

Alkymi

NLP-basert coaching har gjort meg i stand til å oppgradere alle mine tidlegare erfaringar, til å gjere alt det unyttige og tilsynelatande meiningslause eg har kasta bort tid på, til noko eg kan ha både nytte og glede av. Og finn eg ikkje nytteverdien, så har eg i det minste ei god historie.

Så kanskje gullgravar er feil ord å bruke. Kanskje eg heller skulle kalle det alkymi.

Vi må lage gullet. Og vi må ikkje reparere antikke vasar, men lage nye av dei delane som er til disposisjon. Vi kan skape oss sjølv som kunst. Vakre, men ikkje reint dekorative. Livskunst.

Her kan du lese meir om NLP Practitioner

TILBAKEMELDINGER – HVA ER DET, OG HVORFOR SÅ VANSKELIG?

TILBAKEMELDINGER – HVA ER DET?

Hva er en tilbakemelding? Og hvorfor er det av og til så vanskelig å gi den og vanskelig å ta imot den?

Her et forsøk på å gi noen svar. Kanskje du har flere og bedre som du ønsker å dele? Jeg takker gjerne ja til det.

KOMMUNIKASJON

Tilbakemeldinger er en måte å kommunisere på for å

 • skape tillit, motivasjon, engasjement og vekst
 • sette rammer og grenser
 • signalisere forventninger, ønsker og behov
 • gi uttrykk for tilstand, emosjoner og reaksjoner

Tydelig kommunikasjon gir klarhet og (psykologisk) trygghet. Tydelig kommunikasjon kan også øke potensialet for åpen konflikt og uenighet. Det kan kreve mot å gi en tydelig tilbakemelding.

INGEN TILBAKEMELDING ER OGSÅ EN TILBAKEMELDING

Dersom dette stemmer, at tilbakemeldinger er kommunikasjon, så gjelder også følgende regel for dem: DET ER IKKE MULIG IKKE Å KOMMUNISERE.

Ingen tilbakemelding er også en tilbakemelding.

TILBUD

Tilbakemeldinger er tilbud, og som alle tilbud kan de være

 • gode å få når kontoen er slunken
 • attraktive og fristende
 • forførende og forlokkende
 • for gode til å være sanne (for vonde til å være sanne)
 • for mye av det gode
 • for mye av det usunne, for lite av det sunne

Men tilbakemeldinger er aldri som tilbudet fra Don Corleone: Noe du ikke kan takke nei til.

VI KAN TAKKE NEI

Vi kan heldigvis selv velge hva vi går forbi, og hva vi takker ja til. For eksempel ut fra

 • nytteverdien tilbakemeldingen har – inneholder den noe som vil gjøre meg flinkere/bedre?
 • hva effekten av den vil være – vil den bygge meg opp eller trekke meg ned?
 • troverdigheten – er tilbakemeldingen til å stole på? / er avsender til å stole på?

Det er fort gjort å falle for en fristelse, og av og til er det lov, men det er aldri en naturlov

INVITASJONER

Tilbakemeldinger kan invitere deg til å føle deg bl.a.

 • glad og stolt
 • smigret
 • såret og lei deg
 • sint og sur

Det hender av og til at invitasjoner ikke passer inn i resten av planene dine. Av og til lønner det seg å takke nei, eller i det minste til å forskyve til senere: Jeg hører hva du sier, men jeg orker ikke å ta stilling til det akkurat nå!

GAVER

Tilbakemeldinger kan være gaver som du kan ta med deg og gjemme i hjertet ditt. De kan gi deg glede og vekst, redde deg fra tabber og feil og ikke minst vise deg hvem som er på ditt lag, hvem som er din heiagjeng, hvem du kan stole på og bygge på. Du kan hente gavene fram når du senere måtte trenge dem, og de vil varme deg og kjærtegne deg.

Men husk at det er som på julaften: Mye av det du pakker ut kan være kjøpt på billigsalg, noe du ikke har bruk for, eller noe du har mer enn nok av fra før.

Husk også at gave kan hete gift på engelsk og kan være det – et overgrep.

Det er tre forpliktende sider ved gaver som vi må ta hensyn til:

Vi kan være forpliktet til å gi dem.

Vi kan være forpliktet til å ta imot og vise takknemlighet.

Vi kan være forpliktet til å gjengjelde gaven.

REGLER

Gode regler til den som gir, kan være:

Legg kjærlighet i gaven (Kanskje en provoserende påstand: En leder som ikke elsker sine medarbeidere, er en dårlig leder.).

Gi bare noe du mener vil være nyttig.

Gi bare noe som vil være vekstfremmende også for deg.

TILBAKEMELDINGER ER ALDRI SANNE ELLER FALSKE

Tilbakemeldinger kan være nyttige eller unyttige, vekstfremmende eller nedbrytende, relevante eller irrelevante.

Betydningen av tilbakemeldingen vil ofte være forankret i relasjonen mellom hen som gir og hen som mottar.

COACHENDE LEDERSKAP

Det å bygge en god tilbakemeldingskultur er etter min mening en av de viktige oppgavene til coachende lederskap. En god tilbakemeldingskultur skaper tillit, trygghet eller ureddhet og engasjement.

Bildet over viser en lekende måte å bygge en slik kultur på, slik vi øvde det på NLP Leadership Practitioner i Stavanger i helgen.

KARTET ER IKKE TERRENGET

KARTET ER IKKE TERRENGET

La meg begynne med en personlig historie. For en del år tilbake lå sønnen min og jeg på ei hytte langt nord i de finske skogene. Vi var der for å oppleve villmarkslivet og hadde en kjentmann med oss. Landskapet var relativt flatt, preget av myr, vann og glissen skog. Det var få høydepunkter til å gi oss oversikt og orientering.

En dag var vår lokalkjente venn opptatt, så vi måtte finne ut av ting selv. På hytta lå det et kart fra 70-tallet med inntegnede stier. Min sønn og jeg valgte en rute for dagen, pakket tursekken og la i veg. Det var en vakker dag, stien på kartet var lett å finne igjen – helt til landskapet plutselig forvandlet seg til et enormt område med flathogst. Trestubber så langt vi kunne se, rester av greiner, trær som hadde dødd på rot, spor etter tunge maskiner. Terrenget var rasert, endret på brutalt vis. Stien på kartet fra 70-tallet hjalp oss bare til å finne vegen tilbake der vi hadde kommet fra.

70-tallet

Selv var jeg ung på 70-tallet. Tiåret utgjorde overgangen fra barn til voksen, en fase i livet som brukes til å lage kart. Kartografene lar seg lett identifisere: En onkel, et par sterke personligheter i min «peer group», tilfeldige møter med mennesker som utviklet seg til vegkryss – i tillegg selvsagt: forfattere, låtskrivere, osv.

Stiene som ble inntegnet på disse kartene, kan jeg fortsatt følge tilbake dit. Jeg kan gjenoppleve hvor jeg kom fra, oppsøke på godt og vondt mine egne valg og vegskiller.

Men de duger kanskje ikke lenger som orientering videre framover. Landskapet ble rasert allerede på 80-tallet. Verden forandret seg. De som gikk et par klasser under meg på skolen, utstyrte seg med andre kart, opplevde andre møter, lyttet til annen musikk.

Når jeg fortsatt i dag påstår at det ikke er lagd god musikk etter 70-tallet, vet jeg godt at jeg orienterer meg etter et antikvert kart som kanskje burde få sin plass bak glass og ramme på veggen.

Bare for å ta et eksempel.

Kartografi

Ifølge Wikipedia har kartografi som «utgangspunkt at virkeligheten kan modelleres og at kartet er den mest effektive måten å kommunisere både om observerbare objekter og fenomener (for eksempel landformer) og om tema som er mindre håndfaste (for eksempel språk) …».

Mange av oss som driver med NLP-basert coaching vil kanskje si at «kartet er ikke terrenget» er den mest fundamentale forutsetningen i det vi gjør.

«Slagordet» er et sitat hentet fra boka «Science and Sanity», utgitt av Alfred Korzybski i 1933. Den fullstendige setningen lyder omtrent slik: «Kartet er ikke terrenget, men når kartet ligner terrengets struktur, er det nyttig.»

Vi lager oss indre kart av verden, og bruker disse kartene for å finne løsninger, retning og orientering.

Representasjonssystemet

Vi skaper det vi kaller «representasjoner» av virkeligheten og forholder oss til disse representasjonene, ikke til faktiske, eller objektive kjensgjerninger.

Kartet er en modell av virkeligheten, dvs. en abstraksjon og forenkling.

Modeller er aldri sanne eller falske, de er nyttige eller unyttige.

Vi tror ikke det vi ser, vi ser det vi tror. Vi orienterer oss etter og reagerer på vår representerte virkelighet.

Ut fra denne tankegangen, som også har karakter av å være kart, gjelder det å skape modeller med en struktur som ligner virkelighetens struktur og som hjelper oss å finne gode løsninger.

Det er da på sin plass å spørre: Hvilke representasjoner er det som fremmer oss? Hvordan kan vi «formulere» (med alt det vi har av språk) en abstrakt modell av vår virkelighet som ligner, men som samtidig åpner opp for det «gode»?

Som menneskehet, eller i hvert fall som verdensborgere i vår del av verden, lever vi nå i en tid med radikal endring av våre kart. I noen tiår har vi orientert oss etter forestillinger som har bidratt til optimisme og avslappet holdning (for ikke å si pytt pytt-holdning).

Våre nye kart

Nå har vi våknet til ny kald krig og krig. Vi tegner nye kart og nye modeller. Og «vi» tegner andre kart og andre modeller enn «de».

Jeg tror at det er avgjørende nå, hvordan vi «formulerer» våre representasjoner av virkeligheten.

En utdanning i NLP og coaching er et ypperlig valg for alle som vil være kartograf for eget terreng.

KOMMUNIKASJON OG LEDELSE

KOMMUNIKASJON OG LEDELSE – ein forenkla introduksjon til eit kompleks tema

Eg er så heldig og privilegert at eg skal undervise i NLP-basert coaching både i Bergen og Stavanger i haust – under overskrifta «Kommunikasjon og ledelse».

Det er ei stor glede, og samstundes set det meg under press: Dersom eg skal lære andre å kommunisere og leie seg sjølv og andre, så må eg vere veldig god til dette sjølv.

UTFORDRINGA

Har du nokon gong høyrt om noko som kallast prestasjonsangst?

Berre det at eg skriv dette på nynorsk, vil for mange vere eit bevis på at så ikkje er tilfelle.

Heldigvis skal eg ikkje lære nokon å kommunisere – og heller ikkje å leie seg sjølv og andre.

For det er ein del ting her i livet vi alle slepp å lære:

DET VI KAN OG DET VI SLEPP

Vi treng ikkje lære å halde hjarta vårt i gang. Vi treng ikkje lære å puste. Vi treng ikkje lære å sjå, føle og lukte.

Det kan hende at vi må lære oss å lytte, men ikkje å høyre.

Vi må kanskje lære kva god smak er, men ikkje å smake.

Dei autonome systema våre og sansane tar seg av jobben for oss. Hjarta slår til det ein gong stoppar. Sansane våre er der, eller dei er der ikkje.

Slik er det også med «kommunikasjon og ledelse».

Det går ikkje an ikkje å kommunisere, og det går ikkje an ikkje å leie seg sjølv.

Men det går godt an å kommunisere utan å forstå og bli forstått. Og det er fort gjort å leie seg sjølv (og andre) i ei ikkje optimal retning.

MENNESKE OG DYR

Som menneske har vi evne til verbalt språk. Det skil oss ut. Det finst òg mange variantar av det verbale språket, og har vi evne til å tolke mellom dei ulike variantane, vi kan lære å gjere oss forstått på engelsk, fransk og kinesisk.

Som pattedyr har vi evne til å kommunisere med kroppsspråk og/eller det som vi kan kalle ikkje-verbalt språk. Med det klarer vi oss relativt godt i møtet med hundar, kattar, kyr og hestar og med dei fleste andre dyr – vi klarer å tolke viktige teikn og veit at viktige signal frå oss også blir oppfatta rett av andre pattedyr (angst, kjærleik, tryggleik, tillit, osb.).

Det er verre å bli klok på ein måke eller ein fisk, men uråd er det ikkje. Kvar art har sine særtrekk. Sild kommuniserer m.a. ved å fise, og vi veit at svarttrost syng annleis i Oslo Vest enn i Oslo Øst.

MOTSTAND

Alle som tar ei utdanning i NLP kjem bort i namnet Milton H. Erickson, den vidkjende hypnoterapeuten, han som tala psykoanalysen midt i mot og sa at motstand berre er eit teikn på manglande rapport (Søren Kirkegaard: Rapport er kvaliteten på en relasjon). Det er mange forteljingar og anekdotar om Milton Erickson. Ei av dei som har gjort sterkast inntrykk på meg er forteljinga om då han som ung gut fekk polio og mista taleevna og fekk ein ufør kropp. Etter ein legevisitt høyrde han legen fortelje mora at han neppe ville overleve natta, noko han ikkje var i stand til å protestere høglytt mot. Gutungen ville ikkje døy, han ville leve og aksepterte ikkje ein slik lagnad. For å få til eit samarbeid om ein helingsprosess måtte han finne ein måte å kommunisere med mor si på som ho forstod. Dei lærte å tale til kvarandre med augo, skapte sitt eige språk.

For ei tid tilbake gjekk det gjennom media at skodespelaren Bruce Willis, som eg neppe har lært så mykje av og vore så inspirert av som av Milton Erickson, hadde fått diagnosen afasi. Gradvis mister han evna til å bruke og forstå ord. Men han vil (truleg) framleis ha sansane sine i behald, han vil (truleg) framleis oppleve skiftande kjensler (angst, kjærleik) og kjenne behov (tryggleik, sult, tørst). Og eg er overtydd om at han vil kommunisere dette. Eg er ikkje like overtydd om at kommunikasjonen vil bli forstått.

VELLUKKA KOMMUNIKASJON – TRE PÅSTANDAR

 • Vellukka kommunikasjon (og leiing) krev felles forståing av, ofte ei semje eller ein avtale om, kva teikna skal tyde.
 • Vellukka kommunikasjon (og leiing) krev kontekst (samanheng) og rammer/reglar for korleis kommunikasjonen skal finne stad.
 • Vellukka kommunikasjon (og leiing) krev perspektiv og retning (ein vilje, eit mål, noko som skal oppnåast).

Det er fort gjort å bli feiltydd. Etter mi meining er det mest uråd å forstå eit anna menneske og dermed å gjere seg forstått overfor eit anna menneske – på visse plan. Sjølv om vi gjer så godt vi kan. Sjølv når vi ser bort frå alle dei gongene vi bevisst driv med tåkelegging eller løgn.

«Send meg smøret» kan funke relativt godt ved frukostbordet.

«Fortel meg kva som er viktig for deg» kan vere meir problematisk.

KROPPSSPRÅK OG NON-VERBALT SPRÅK

Det verbale språket, og særleg når det står aleine, er minst til å lite på. Til å tyde kroppsspråk får vi hjelp av dei nervecellene som kallast «spegelnevronar», som i stor grad bidrar til at vi kan kjenne att sekvensar av handling og skilje mellom t.d. aggressive rørsler, kjærlege rørsler, fiendtlege rørsler, osb.

PRIORITET

Dersom dette er rett, så vil læring i «kommunikasjon og ledelse» vinne mykje på å prioritere:

Medvit om kva det er som er mål og behov. Kva er det vi vil oppnå og kvifor?

Klårt medvit om og klåre definisjonar av samanheng. Kor er det denne kommunikasjonen skal finne stad og vere relevant, effektiv, nyttig?

Skape gode plattformer for kommunikasjonen, kvalitet i relasjonane (rapport), grunnlag for felles forståing og semje om kva tegn skal tyde (kleskode, etikette, påbod/forbod, m.m.

KULTUR

Mange av dei rammene som gjeld for vår kommunikasjon, er det ikkje vi sjølv som fastset. Dei inngår i det som vi kan kalle «kultur»: Kulturen i eit samfunn, kulturen i eit sosialt lag, kulturen i ein organisasjon, kulturen på ein arbeidsplass. Når vi er medvitne om desse rammene, kan vi velje å tilpasse oss og følgje reglane. Eller vi kan velje å bryte med reglane og gjere ting annleis, gjere opprør, revolusjonere laget, organisasjonen, samfunnet. Det kan generere motstand – sjølvsagt. Og: Motstand er mangel på rapport.

Den som bryt reglane umedvite, vil ofte framstå som udanna, ukultivert, tankelaus, dum (= vond). Dette hender oss ofte når vi ikkje kjenner rammene og reglane, t.d. når vi er på ferie i framande land og kulturar, når vi er flyktningar langt heimefrå eller når vi som søringar flyttar oss nord i landet eller som byfolk slår oss ned i ei vestlandsbygd.

Det som gjeld ein stad, vert feil ein annan.

For å takle dette kan det være nyttig å bli betre på det som kan kallast «multivalens», eller stabil ustabilitet.

Bli stødig ved å halde deg i rørsle. Kvil deg ved aldri å stå i ro.

FØLELSER SOM HVITE ELEFANTER

FØLELSER SOM HVITE ELEFANTER

Vi har bryllupsdag i dag. 33 år. Det vil si at vi har vært gift I en mannsalder.

Samtidig er det nesten på dagen 20 år siden vi startet opp et felles prosjekt, et parallelt løp med Ålreit Coaching- og kompetansesenter i ei lita bygd i Utkant-Norge.

DET VAKRASTE ORDET

Begge prosjektene har vært bygd på kjærlighet, eller kjærleik – som er eit vakrare ord for det, ikkje sant.

Begge deler har vært bygd på skjebnesvangre valg, med alvorlige ringvirkninger for mange andre mennesker enn de to som tok disse valgene.

For meg personlig har dette vært det som har gitt meg mening, glede og styrke i hele denne perioden. Svært lite av livet mitt de siste 33 hhv. 20 årene har falt utenom disse prosjektene – kanskje en eller annen fiske- eller jakttur, kanskje en eller annen tekst jeg har skrevet, som har vært så privat at den bare er min.

Da vi startet ÅLREIT for 20 år siden, skyldtes det at vi brøt opp og flyttet til et annet land, fra en storbytilværelse og til et lite grendasamfunn i utkanten av det meste.

MULIGHETSROMMET

Opp- og utbrudd er bra for det nye. Døren til mulighetsrommet åpner seg. De gamle rammene som har holdt deg fast, blir hengende der uten deg som innhold.

ÅLREIT skulle være et møtested, et senter for personlig utvikling og vekst, for framdyrking av ressurser og robusthet, for god kommunikasjon og godt miljø og relasjoner.

Det fantes en ideell side, men selvsagt skulle det også være levebrødet vårt, business.

(«Dere har forhåpentligvis ikke tenkt å investere penger i dette», sa rektor ved skolen vår sønn gikk på, da jeg fortalte han om planene våre. Men det hadde vi, og vi har investert mye, mye mer enn penger.)

Vi skulle være lokalt forankret, derfor gjenspeiler Ålfjorden seg i både navnet og logoen. Men vi skulle også være internasjonale og kulturovergripende.

Firmanavnet har selvfølgelig en sterk referanse til Odd Børretzen, og til erkjennelsen om at ikke alle dager er perfekte, og at det er greit, det er en del av det å være menneske.

FIRMANAVNET

Samtidig har firmanavnet en sterk referanse til Eric Berne og Thomas Harris, og kanskje først og fremst til sistnevntes bok: I’m ok, you’re ok. Det skal altså vise fram en holdning om aksept og likeverd. Vi er på øyenhøyde, gode nok som vi er, selv om vi skal bli enda bedre.

Som eksperter på kommunikasjon burde vi kanskje forstått at Ålreit for noen kan ha litt for beskjedne konnotasjoner. Men tanken om at Ålreit skulle stå for noe middelmådig fantes aldri hos oss selv.

Og jeg tror at mange som har blitt kjent med oss har fått oppleve den høye kvaliteten på våre produkter og tjenester. Vi har bidratt – og bidrar – i mange ulike sammenhenger, og mer selvskryt enn dette skal ikke denne teksten inneholde.

Min og vår største ressurs har selvsagt vært Jutta, en kapasitet i en egen klasse, på alle områder. Jeg har utrolig mye å være takknemlig for.

Når jeg ser tilbake på disse to prosjektene, så har det selvsagt vært mange opp- og nedturer, motgang har fulgt medgang og omvendt. Følelser av mange kulører og av svært varierende intensitet har vært involvert.

ELEFANTEN I ROMMET

Og som vi alle vet, er følelser elefanter. Det finnes ville og vakre. Det finnes tamme og nyttige. Og noen påstår at det finnes rosa elefanter med hvite prikker og en apekatt med parasoll som danser på hodene deres.

På pianoet har jeg stående en elefant av ibenholt. Den har fulgt familien i generasjoner. Men det fins mange andre.

De ville elefantene passer nok best i øde landskap hvor ikke så mange er til stedet. De gangene jeg har tatt dem med meg på Glassmagasinet, har det gått galt. De tamme elefantene derimot, kan være gode å ha. Jeg kan ri på dem privat, eller jeg kan hente dem fram i en samtale som trenger innslag av empati og medfølelse, eller under prestasjoner og foredrag som trenger temperatur og ulik tilnærming.

Mest pris setter jeg nok på de hvite elefantene, de som holder en viss avstand. De ligger akkurat nå som hvite fjell i horisonten, over blå sjø, omkranset av nyutsprungen bjørk.

Vanligvis får Jutta roser på bryllupsdagen. Men i dag tror jeg at jeg skal gi henne denne teksten. Hun liker elefanter.

 

 

 

Live Event – gratis informasjonsaften

GRATIS INFORMASJONSAFTEN


Online
07. desember  kl 18:00-19:00

 Hva inneholder vår NLP Leadership Practitioner Utdanning? 

En Live Event hvor vi presenterer innhold i utdanning, med muligheter å stille spørsmål underveis.

NLP Leadership Practitioner er en enkeltstående utdanning med stor  profesjonell og personlig nytteverdi.

Utdanningen inngår samtidig som første del av vår tretrinns coachutdanning, Integrativ Coach eller den mer spissede NLP Business & Leadership Coach.

Meld deg på til gratis Live Event her:

Registration Page (vivon.no)