HELT I EGET LIV - OM Å TA MEDVITNE VAL

Det er snart stortingsval. Vi skal velje våre representantar, våre nasjonale politiske leiarar. For mange er dette viktig – det er viktig å leve i eit samfunn med frie val, og det er viktig at eg har rett til å gi mi stemme (og kan gjere det fritt og anonymt).

Stortingsvalet er noko alle norske statsborgarar må relatere seg til. Du kan ikkje ikkje velje. Det å ikkje avgi stemme ved stortingsvalet er også eit val. Ok, du kan gløyme det ut eller forsove deg (dersom du har eit særs godt sovehjarta), eller du kan brekke foten og hamne på nødmottaket i staden for ved valurna, men dette er unnataka som stadfester regelen.

Som elles i livet må du ta eit val. Frå du er stor nok til ikkje å la andre bestemme over deg (om lag der du lyttar til Karius og Baktus: «Ikke gjør som mora di sier!»), går du frå eit val til det neste, og alle val får konsekvensar,...

Continue Reading...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.