OM OSS KONTAKT BLOGG Dette skjer i BERGEN Dette skjer i STAVANGER Ålreite Samtaler Login

WHAT DID THE FOX SAY - OVERGANGAR

Når eg sit og skriv dette, er hausten godt i gang. Det er ein av desse grå dagane med lågt skydekke og vind. I beda framfor kontorvindauga har det meste blomstra av - eit par roser held framleis ut, og villvinen brenn i protest mot det uunngåelege.

Dette er sjølvsagt ein tullete måte å skrive på. Eg tillegg villvinen menneskelege eigenskapar, menneskeleg medvit.

Men av og til spør eg meg sjølv: Dersom eg hadde vore rose, ville eg då vite at eg skal bløme på nytt neste år? Eller ville eg tenkt at dette er overgangen til slutten?

ALT ER EIN OVERGANG

Vi veit jo alle at alt er ein overgang. Vi er i endring heile tida, alt endrar seg. Det einaste stabile er at alt er i endring.

Men nokre overgangar er tydelegare enn andre, og nokre gjer me tydelegare for å gi dei meir vekt, fylle dei med meir meining.

Menneske med visse psykiske lidingar kan merke skifte av årstider tydeleg på eigen...

Continue Reading...

HELT I EGET LIV - OM Å TA MEDVITNE VAL

Det er snart stortingsval. Vi skal velje våre representantar, våre nasjonale politiske leiarar. For mange er dette viktig – det er viktig å leve i eit samfunn med frie val, og det er viktig at eg har rett til å gi mi stemme (og kan gjere det fritt og anonymt).

Stortingsvalet er noko alle norske statsborgarar må relatere seg til. Du kan ikkje ikkje velje. Det å ikkje avgi stemme ved stortingsvalet er også eit val. Ok, du kan gløyme det ut eller forsove deg (dersom du har eit særs godt sovehjarta), eller du kan brekke foten og hamne på nødmottaket i staden for ved valurna, men dette er unnataka som stadfester regelen.

Som elles i livet må du ta eit val. Frå du er stor nok til ikkje å la andre bestemme over deg (om lag der du lyttar til Karius og Baktus: «Ikke gjør som mora di sier!»), går du frå eit val til det neste, og alle val får konsekvensar,...

Continue Reading...

KVEN ER DU? "I CONTAIN MULTITUDES"

Kva tyder personleg utvikling for deg?

Sjølv trur eg å vite om meg sjølv at eg utviklar meg heile tida. Det å leve er å vere i ein konstant endringsprosess. Det er ikkje råd å ikkje endre seg. Personleg utvikling handlar ikkje om kor vidt eg skal endre meg eller ikkje. For godt vaksne menneske dreier det seg heller ikkje om kva retning utviklinga skal ta. Vi blir eldre, vi går forfall i møte, vi taper kapasitet, fysisk og kanskje òg mentalt.

Nei, slik eg ser det handlar personleg utvikling om å atterføde seg sjølv, definere seg sjølv stadig på ny, oppdage og hente fram nye sider og kvalitetar – å vere levande.

Eit viktig punkt her er sjølvsagt personlege eigenskapar, oppøvde evner og meistring. Kva kan eg lære i dag som eg ikkje kunne i går? Kva situasjonar og menneske kan eg handtere betre i dag enn i går? Korleis kan eg lære å...

Continue Reading...

Nye Livsperspektiv eller Now Let's Play - Kva er NLP?

For ein del år tilbake kjøpte eg ei bok av Gilles Deleuze med tittelen «Kva er filosofi?». Av alle dei bøkene eg har lese, er det nok den eg har forstått minst av. Eg tvilar på om eg skjøna meininga med ei einaste setning. Der var som om boka var skriven for ein hemmeleg losje og kryptert for at ingen annan skulle få tilgang.

Det er no snart 20 år sidan vi starta opp vår NLP-baserte verksemd, Ålreit Coaching- og kompetansesenter, her i Vikebygd, på ei tid då coaching var noko framandt og NLP noko ingen hadde høyrt om. Mange av våre sambygdingar heldt oss nok for å vere ei sekt.

I dag er coaching godt etablert på alle nivå i samfunnet, dei fleste kjenner ordet og kan knyte det opp til noko. Ikkje fullt så mange kjenner kanskje til  kva som ligg i NLP (NevroLingvistisk Programmering).

KVA ER NLP?

Korleis kan eg altså freiste ei forklaring som...

Continue Reading...

Når livet spør, kva svarar du? Og korleis svarar du?

Noko av det verste som kan hende eit menneske ein stad der krig og svolt berre er eit fjernt rykte eller ei forteljing frå ei faren tid, er kanskje å stå att utan meining. Exit-kjensla av at livet er tomt, alle opne vegar fører til ingen stad.

Eit av mine sterkaste minne frå ungdomen er bildet av min morfar som står og ser ned i ein svart avgrunn, ned på den kvite kista bestemor er lagt i. På høgre side støttar han seg til ein stav, på venstre side heng han i grepet til mor då han seier: De treng ikkje kaste grava igjen. Eg kjem straks etter.

Dette minnet vibrerte i resonans då eg for eit par veker sidan las utdrag av eit intervju med den franske skodespelaren Alain Delon i Paris Match der han seier noko slikt som:

«Eg vil forlate denne verda utan å sanse henne.

Livet har ikkje meir å gi meg, eg har sett alt, opplevd alt. Men det viktigaste er at eg hatar den tida vi lever i. Ho gjer...

Continue Reading...

VENDEPUNKT - INNSIKT I UTDATERTE MODELLAR

Eit lite bidrag om korleis det kan oppstå vendepunkt i livet ditt, om endring og sanning, personleg utvikling og vekst.

 

Du har kanskje opplevd det, du òg? Det oppstår eit augeblikk i livet ditt, som endrar alt. Du veit med heile deg at etter dette vil du aldri meir være den same, du vil aldri meir føre det livet du hittil har gjort.

Eksistensielle kriser kan ha den effekten på oss, alvorleg sjukdom, tap av nokon som står oss nær, eller det at eit mønster som har sige umerka inn på oss og hylla oss inn i ei tåke, gjort oss sløve og likeglade, får ei rift og opnar for eit glimt av blå himmel og eit friskt pust av vind.

 

MØTET SOM ENDRAR ALT

Men det kan også være eit «tilfeldig» møte med eit anna menneske, forelsking, sjølvsagt, eller møtet med ein karismatisk guru med tilbod om løysingar som dekker eit behov du brått...

Continue Reading...

HVORFOR JEG IKKE SPØR DEG?

Det beste spørsmålet jeg får, stiller selv eller hører at blir stilt andre, kan noen ganger likestilles emosjonelt med det å motta en førstepremie. Det gir meg fryd og frysning. Innsikten, potensialet, avsløringen, oppdagelsen og læringen et spørsmål kan forløse er muligens en av årsakene til at enkelte journalister, talkshowverter, ledere, terapeuter, coacher, lærere, venner, foreldre osv. utklasser andre.  De gjør oss interesserte, henførte og hektiske.

Noen spørsmål er definitivt bedre enn andre. Åpne spørsmål som ikke ender i et enkelt ja eller nei kan være utrolig effektive. Samtidig eksisterer det en nødvendighet for de lukkede ja/ nei spørsmålene.

Åpenbaringen

Spørsmål kan produsere åpenbaringer av svar,  potensiale, ny innsikt, forløse nye spørsmål som tar deg til et...

Continue Reading...

IRRITASJON OG ISFJELL – EIT LITE BIDRAG OM VERDIAR OG INTEGRITET

Er du ein av dei som går og kjenner på irritasjon eller kanskje til og med sinne når du møter folk som gjer det motsette av det dei seier? Ein av OSS, burde eg vel seie – for eg har det slik.

Eg kan bli utruleg irritert, nesten hatefull, når menneske eg kjenner eller er i lag med legg ut om kor viktig t.d.

«raushet»

er, og så opplever eg at dei brukar all si tid på å grave til seg så mykje dei klarer, utnyttar kvart bidige høve til eigen fordel, kritiserer andre for den minste feil.

 

AMBIVALENS I RAUSHETENS TID

På den eine sida seier dei

«Vis frem ditt unike jeg!»

for i neste augeblikk å rynke på nasa over og vende ryggen til alle som ikkje svarer til deira eige ideal om det vakre og det vellukka. I neste post på sosiale media vil dei kanskje resirkulere ei tavle med teksten:

«Ikke omgi deg med mennesker som er negative!».

Vel, det får meg til...

Continue Reading...

Jakten på et sunt forhold

"Kjærlighetens Dag" står for døren. Dagen byr opp til en anledning til å gi noen man er glad i en oppmerksomhet. I form av blomst, finere middag, et kort, et dikt, et smykke eller en flaske vin?

Vi markerer kjærligheten og relasjonene våre.

KVALITETEN PÅ RELASJONEN

Skal vi stole på forskning om hva som gjør oss lykkelige så er det ikke rosebukettene, diamantringene, den råeste bilen, den best betalte jobben eller den mest spretne rumpa som betyr noe. 

Den største indikatoren for lykke er gode relasjoner (Harvard Study of Happiness - studie som gikk over 80 år). 

Positiv Psykologi med sin forskning på "well-being" (her oversetter jeg det til å ha det bra) supplerer til denne forskningen med at kvaliteten på relasjonene våre definitivt gir utslag på hvor bra vi har det.

Hvorfor oppfører vi oss da som om relasjoner er noe som aller nådigst...

Continue Reading...

Sitt heilt i ro - eller bryt ut av størkna mønster?

No ligg den vesle båten min fast i isen. Heile vika har frose til, isen er tjukk.

Det vil helst gå bra dersom båten får ligge i ro, utan å gnikke for mykje mot dei skarpe kantane. Truleg kjem han frå det utan sår, og snart får me mildvær og før eller seinare ein ny vår.

Enn så lenge lyt eg gi avkall på det båten ville gitt meg tilgang til: fine timar på sjøen, ferdatorsken som no trekk inn i fjordane, lekker sjølvfanga mat.

Men det er berre å akseptere. Og eg vil overleve det.

Verre er det med andre ting som størknar eller frys til i livet, særleg når ein kjem opp i ein alder der ein ny vår ikkje utan vidare er sjølvsagt:

  • etablerte vanar og ritual
  • ferdige tankar og emosjonelle reaksjonar som går på repeat

Det er fort gjort at faste mønster legg seg som is rundt oss, tar grep og held oss fast i det urørlege, ofte...

Continue Reading...
1 2
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.